Back

Organizing Committee


Yoshio Koide (U. Shizuoka, Chairperson)

Hisakazu Minakata (Tokyo Metropolitan University)

Takuya Morozumi (Hiroshima University)

Joe Sato (Saitama University)

Morimitsu Tanimoto (Niigata Unversity)
Zhi-zhong Xing (IHEP, CAS, Beijing)